Algemene voorwaarden en kennisgevingen van de Touring Travel App

Welkom bij de website of de mobiele toepassing van Touring Travel App, samen, deze 'Applicatie'. Deze Applicatie wordt uitsluitend aangeboden met het doel klanten te helpen om reisinformatie te vinden, meningen over aan reizen gerelateerde onderwerpen te publiceren, deel te nemen aan interactieve reisforums en reserveringen voor reizen te zoeken en te boeken, en voor geen andere doeleinden. De termen 'wij', 'ons', 'onze' en 'Touring Travel App' verwijzen naar KONINKLIJKE BELGISCHE TOURING CLUB, een vereniging zonder winstoogmerk met maatschappelijke zetel te Wetstraat 44, 1040 Brussel, ingeschreven bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder nummer 0403.471.597 en ATV, een naamloze vennootschap, met maatschappelijke zetel te Wetstraat 44, 1040 Brussel, ingeschreven bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder nummer 0441.208.161 hierna genoemd “Touring” en de zakelijke partners en websites van ons bedrijf (samen, 'Touring Travel App'). De term 'u' verwijst naar de klant die de Applicatie bezoekt en/of inhoud bijdraagt aan deze Applicatie.

Deze Applicatie wordt u aangeboden op voorwaarde van uw acceptatie zonder wijzigingen van alle bepalingen, voorwaarden en kennisgevingen die hieronder worden vermeld (samen, de 'Overeenkomst'). Door deze Applicatie op welke wijze dan ook te bezoeken of te gebruiken, aanvaardt u gebonden te zijn aan de Overeenkomst en verklaart u dat u haar voorwaarden heeft gelezen en begrepen. Lees de Overeenkomst aandachtig door. Deze bevat informatie over uw wettelijke rechten en de beperkingen daarop, aangevuld met een sectie over het toepasselijke recht en het rechtsgebied voor geschillen. Als u niet akkoord gaat met de volledige Algemene Voorwaarden, mag u deze Applicatie niet gebruiken.

Wij kunnen de Overeenkomst in de toekomst wijzigen of anderszins aanpassen in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden en u begrijpt en aanvaardt dat de voortzetting van uw bezoek of gebruik van deze Applicatie na een wijziging betekent dat u akkoord gaat met de bijgewerkte of gewijzigde Overeenkomst. Wij zullen de datum van de laatste revisies van de Overeenkomst onderaan deze pagina vermelden en elke revisie zal vanaf haar publicatie van kracht zijn. Wij zullen onze leden op de hoogte brengen van belangrijke wijzingen van deze Algemene Voorwaarden door ofwel een kennisgeving te sturen naar het e-mailadres dat ons bij de registratie werd verschaft, ofwel door een kennisgeving op onze Applicatie te plaatsen. Bezoek deze pagina regelmatig om de nieuwste versie van de Overeenkomst te raadplegen.

GEBRUIK VAN DE APPLICATIE

Als voorwaarde voor uw gebruik van deze Applicatie verklaart u dat (i) alle informatie die u ons op deze Applicatie verschaft waar, accuraat, actueel en volledig is, (ii) u, als u een account bij Touring Travel App heeft, de informatie over uw account zult beschermen en toezicht zult houden op en volledig verantwoordelijk zult zijn voor elk gebruik van uw account door derden, (iii) u 13 jaar of ouder bent om een account te registreren en bij te dragen aan onze Applicatie en (iv) u wettelijk bevoegd bent om deze Overeenkomst aan te gaan en dat u deze Applicatie zult gebruiken in overeenstemming met alle voorwaarden van de Overeenkomst.

Touring Travel App verzamelt niet doelbewust informatie van personen onder de 13 jaar. Wij behouden het recht voor om, naar eigen goeddunken, personen toegang tot deze applicatie en de door ons aangeboden diensten te weigeren, op welk moment dan ook en ongeacht de reden, waaronder, maar niet beperkt tot, schending van deze Overeenkomst.

Het kopiëren, verzenden, reproduceren, repliceren, publiceren of herdistribueren van de Inhoud van de Applicatie of een gedeelte daarvan is streng verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Touring Travel App.

Wij brengen bij de gebruikers van de Applicatie geen kosten in rekening voor het gebruik van de Applicatie in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden. De Applicatie bevat echter links naar websites van derde partijen die worden beheerd door en eigendom zijn van onafhankelijke dienstverleners of verkopers. Deze derde partijen kunnen een vergoeding in rekening brengen voor het gebruik van bepaalde inhoud of diensten die op hun websites wordt aangeboden. U moet daarom elk onderzoek uitvoeren dat u nodig of gepast acht om te weten of er kosten in rekening gebracht zullen worden als u transacties uitvoert met een derde partij. Als Touring Travel App op de Applicatie gegevens over kosten vermeldt, zijn deze gegevens uitsluitend bedoeld ter informatie en gemak. Touring Travel App garandeert geenszins dat de gegevens correct zijn en Touring Travel App is in geen geval verantwoordelijk voor inhoud of diensten op websites van derde partijen.

VERBODEN ACTIVITEITEN

De inhoud en informatie op deze Applicatie (waaronder, maar niet beperkt tot, berichten, gegevens, informatie, tekst, muziek, geluid, foto's, beeldmateriaal, video's, kaarten, pictogrammen, software, code of ander materiaal) alsmede de infrastructuur die wordt gebruikt om de inhoud en informatie aan te bieden, zijn ons eigendom. U verklaart dat u informatie, software, producten of diensten die u op of via deze Applicatie heeft verkregen niet zult wijzigen, kopiëren, distribueren, verzenden, vertonen, uitvoeren, reproduceren, publiceren, in licentie geven, gebruiken om afgeleide werken te creëren, overdragen, kopen of wederverkopen. Daarnaast verklaart u:

(i) deze Applicatie of haar inhoud niet voor commerciële doeleinden te gebruiken;

(ii) geen inhoud of informatie van deze Applicatie te raadplegen, te monitoren of te kopiëren met behulp van een robot, spider, scraper of ander geautomatiseerd middel of handmatig proces, met om het even welk doel, zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming;

(iii) de beperkingen in de robotuitsluitingskoppen op deze Applicatie niet te overtreden of te omzeilen, en andere maatregelen die zijn bedoeld om de toegang tot deze applicatie te voorkomen of te beperken, niet te omzeilen;

(iv) geen handelingen te verrichten die naar onze mening onze infrastructuur onredelijk of buiten verhouding zouden belasten;

(v) geen diepe links aan te brengen naar een deel van deze Applicatie, met om het even welk doel, zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming;

(vi) geen deel van deze Applicatie op een andere website te 'framen' of te 'spiegelen' zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming; of

(vii) niet te trachten softwareprogramma's die Touring Travel App in verband met deze Applicatie of haar diensten gebruikt te wijzigen, te vertalen, aan te passen, te bewerken, te decompileren, te disassembleren of te reverse engineeren.

PRIVACYBELEID EN OPENBARINGEN

Touring Travel App streeft ernaar uw privacy te beschermen. Alle persoonlijke informatie die u op de Applicatie publiceert, zal volgens ons Privacybeleid worden gebruikt. Lees ons Privacybeleid onderaan deze pagina.

BEOORDELINGEN, REACTIES EN GEBRUIK VAN ANDERE INTERACTIEVE ZONES

Wij horen graag van u. Let op: door via e-mail, publicaties op deze Applicatie of anderszins inhoud op deze Applicatie aan te bieden, met inbegrip van hotelbeoordelingen, vragen, foto's en video's, reacties, suggesties, ideeën en soortgelijke informatie in inzendingen (samen, 'Inzendingen'), verleent u Touring Travel App en haar partners een niet-exclusief, royaltyvrij, eeuwigdurend, overdraagbaar, onherroepelijk en volledig sublicentieerbaar recht om (a) de Inzendingen te gebruiken, te reproduceren, te wijzigen, aan te passen, te vertalen, te distribueren, te publiceren, er afgeleide werken van te maken, ze openbaar te vertonen en uit te voeren overal ter wereld in alle bestaande of in de toekomst ontwikkelde media, met om het even welk doel; en (b) de naam te gebruiken die u in verband met uw Inzending heeft opgegeven. U bevestigt dat Touring Travel App naar eigen goeddunken uw naam bij uw reacties of beoordelingen mag vermelden. U verleent Touring Travel App bovendien het recht om elke persoon of entiteit die uw rechten of de rechten van Touring Travel App schendt door het overtreden van deze Overeenkomst, gerechtelijk te vervolgen. U erkent en aanvaardt dat de Inzendingen niet vertrouwelijk en niet uw eigendom zijn.

Touring Travel App voert geen redactie uit op en oefent geen controle uit over de Gebruikersberichten die op de Applicatie worden gepubliceerd of gedistribueerd, ook via chatrooms, bulletinboards of andere communicatieforums, en is in geen geval verantwoordelijk of aansprakelijk voor dergelijke Gebruikersberichten. Toch behoudt Touring Travel App zich het recht voor om naar eigen goeddunken en om welke reden dan ook Gebruikersberichten en/of Inhoud van de Applicatie te verwijderen.

Deze Applicatie kan discussieforums, bulletinboards en beoordelingsdiensten bevatten. of andere forums waar u of derde partijen beoordelingen, reiservaringen of andere inhoud, berichten, materiaal of andere zaken op deze Applicatie kunnen publiceren ('Interactieve Zones'). Indien Touring Travel App dergelijke Interactieve Zones tot uw beschikking stelt, bent u als enige verantwoordelijk voor uw gebruik van de Interactieve Zones en gebruikt u ze op eigen risico. Door Interactieve Zones te gebruiken, verklaart u uitdrukkelijk dat u zich zult onthouden van het publiceren, uploaden, verzenden, distribueren, opslaan, aanmaken of anderszins op deze Applicatie publiceren van:

Berichten, gegevens, informatie, tekst, muziek, geluid, foto's, beeldmateriaal, code of ander materiaal ('Inhoud') die vals, onwettig, misleidend, lasterlijk, smadelijk, obsceen, pornografisch, onzedig, schunnig, of suggestief zijn of die andere personen pesten of pesten aanmoedigen, bedreigend zijn, inbreuk maken op privacy- of publiciteitsrechten, beledigend zijn, ophitsend zijn of bedrieglijk of anderszins bezwaarlijk zijn;

Inhoud die duidelijk kwetsend is voor de online community, zoals inhoud die racisme, onverdraagzaamheid, haat of fysieke agressie tegen om welke groep of individu dan ook aanmoedigt;

Inhoud die een illegale activiteit of een misdrijf zou vormen, aanmoedigen, bevorderen of er instructies voor zou geven, die burgerlijke aansprakelijkheid zou scheppen, die de rechten van om het even wie in om het even welk land zou schenden of die aansprakelijkheid zou scheppen volgens of een schending zou zijn van een plaatselijke, nationale of internationale wet of de regels van om het even welke beurs.

Inhoud die instructies bevat voor illegale activiteiten zoals het maken of kopen van illegale wapens, het schenden van iemands privacy of het leveren of maken van computervirussen;

Inhoud die inbreuk kan maken op patenten, handelsmerken, handelsgeheimen, auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten van om het even welke partij. In het bijzonder, inhoud die het maken van illegale of ongeoorloofde kopieën van het auteursrechtelijk beschermd werk van een andere persoon aanmoedigt, zoals het verstrekken van gepirateerde computerprogramma's of links ernaar, het verschaffen van informatie om door een fabrikant geïnstalleerde systemen voor kopieerbeveiliging te omzeilen, of het verstrekken van gepirateerde muziek of links naar gepirateerde muziekbestanden;

Inhoud die afkomstig lijkt te zijn van een andere persoon of entiteit of die anderszins een verkeerde voorstelling geeft van uw banden met een persoon of entiteit, met inbegrip van Touring Travel App;

Ongevraagde promoties, massamailings of 'spam', verzending van 'junk e-mail', 'kettingbrieven', politieke campagnes, reclame, wedstrijden, tombola's of aanbiedingen;

Inhoud die commerciële activiteiten en/of verkoop omvat zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming, zoals wedstrijden, sweepstakes, ruilhandel, advertenties en piramideconstructies;

Privé-informatie van een derde partij, met inbegrip van maar niet beperkt tot achternaam (familienaam), adressen, telefoonnummers, e-mailadressen, burgerservicenummers en creditcardnummers;

Inhoud die pagina's bevat die beperkt of alleen met een wachtwoord toegankelijk zijn, of verborgen pagina’s of afbeeldingen (die niet gekoppeld zijn aan een andere, toegankelijke pagina);Virussen, corrupte gegevens of andere schadelijke, verstorende of destructieve bestanden;

Inhoud die geen verband houdt met het onderwerp van de Interactieve Zone(s) waar zij wordt gepubliceerd; of

Inhoud of links naar inhoud die volgens Touring Travel App (a) strijdig is met de bovenstaande subsecties, (b) bezwaarlijk is, (c) de mogelijkheden van een andere persoon om de Interactieve Zones van deze Applicatie te gebruiken of te benutten beperkt of belet, of (d) Touring Travel App of haar partners of gebruikers kan blootstellen aan vormen van schade of aansprakelijkheid.

Touring Travel App is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige Inhoud die is geplaatst, opgeslagen of geüpload door u of door een derde partij, of voor enig verlies van of schade aan Inhoud. Touring Travel App is evenmin verantwoordelijk voor vergissingen, eerroof, laster, smaad, nalatigheid, onwaarheden, obsceniteiten, pornografie of godslastering waarmee u mogelijk wordt geconfronteerd. Touring Travel App is als leverancier van interactieve services niet verantwoordelijk voor enige verklaringen, garanties of Inhoud die door gebruikers worden geleverd op een openbaar forum, op een persoonlijke homepagina of in een andere interactieve ruimte. Hoewel Touring Travel App niet verplicht is tot de screening, bewerking of controle van Inhoud die is geplaatst of gedistribueerd via een Interactieve Zone, behoudt Touring Travel App zich het recht voor om zonder kennisgeving en naar eigen goeddunken Inhoud die om het even welk ogenblik en wegens om het even welke reden gepubliceerd of opgeslagen is op deze Applicatie, te verwijderen, te screenen of te bewerken, of dit door derde partijen in opdracht van Touring Travel App te laten doen. U bent als enige verantwoordelijk voor het maken van reservekopieën en het terugplaatsen van Inhoud die u op deze Applicatie publiceert of bewaart, op uw eigen kosten.

Indien u persoonlijkheidsrechten (met inbegrip van naamvermelding of integriteit) op Inhoud bezit, verklaart u hierbij dat (a) u niet eist dat informatie wordt vermeld die u persoonlijk identificeert in verband met de Inhoud of met afgeleide werken, upgrades of updates van de Inhoud; (b) u geen bezwaar heeft tegen de publicatie, het gebruik, de aanpassing, de verwijdering en de exploitatie van de Inhoud door Touring Travel App of haar licentiehouders, opvolgers en aangestelden; (c) u definitief afstand doet van en verklaart geen aanspraak te maken op de persoonlijkheidsauteursrechten op enig gedeelte van de Inhoud; en (d) u Touring Travel App, haar licentiehouders en aangestelden definitief vrijwaart van alle eisen die u anderszins tegen Touring Travel App zou kunnen instellen op grond van dergelijke persoonlijkheidsrechten.

Elk gebruik van de Interactieve Zones of andere delen van deze Applicatie in strijd met de bovenstaande voorwaarden vormt een schending van deze Overeenkomst en kan onder meer aanleiding geven tot de beëindiging of opschorting van uw rechten om de Interactieve Zones en/of deze Applicatie te gebruiken.

VIA TOURING TRAVEL APP BIJ DERDE LEVERANCIERS BOEKEN

Touring Travel App biedt u de mogelijkheid om reisreserveringen te zoeken, te selecteren en te boeken bij derde leveranciers, zonder de ervaring van Touring Travel App te verlaten. Door met behulp van Touring Travel App reisreserveringen te boeken, wordt u lid van Touring Travel App als u dat nog niet was. Als lid van Touring Travel App kunt u reisbeoordelingen publiceren, deelnemen aan gespreksforums, inhoud van Touring Travel App naar uzelf en anderen mailen, alleen voor leden bedoelde nieuwsbrieven en inhoud voor reisplanning lezen en ontvangen en deelnemen aan enquêtes, wedstrijden of sweepstakes.

Door gebruik te maken van Touring Travel App, verklaart u dat u de in ons Privacybeleid beschreven praktijken en deze volledige Algemene Voorwaarden aanvaardt. U verklaart bovendien dat u minstens 18 jaar oud bent, dat u wettelijk bevoegd bent om deze Overeenkomst aan te gaan en Touring Travel App te gebruiken volgens deze Algemene Voorwaarden, en dat alle informatie die u verstrekt waar en accuraat is. U aanvaardt bovendien dat u Touring Travel App uitsluitend zult gebruiken om legitieme reserveringen te maken voor u of anderen namens wie u wettelijk bevoegd bent op te treden. Valse of bedrieglijke reserveringen zijn verboden en het lidmaatschap van Touring Travel App van elke gebruiker die een dergelijke reservering tracht te maken, kan worden beëindigd. Als u een account bij Touring Travel App heeft, zult u uw accountinformatie beschermen en er toezicht op houden en zult u volledig verantwoordelijk zijn voor elk gebruik van uw account door derden.

ALS GEBRUIKER VAN DEZE APPLICATIE, MET INBEGRIP VAN TOURING TRAVEL APP, BEGRIJPT EN AANVAARDT U DAT: (1) NOCH TOURING TRAVEL APP, NOCH HAAR PARTNERS AANSPRAKELIJK ZIJN JEGENS U OF ANDEREN VOOR ONGEOORLOOFDE TRANSACTIES DIE MET UW WACHTWOORD OF ACCOUNT WORDEN UITGEVOERD; EN (2) DAT U AANSPRAKELIJK GESTELD KUNT WORDEN VOOR HET ONGEOORLOOFDE GEBRUIK VAN UW WACHTWOORD OF ACCOUNT JEGENS ZOWEL TOURING TRAVEL APP ALS ANDERE GEBRUIKERS.

Wanneer u met behulp van Touring Travel App een reservering maakt, zullen wij uw betaalgegevens verzamelen en doorsturen naar de leverancier om de transactie te voltooien, zoals beschreven in ons Privacybeleid. Let op: niet Touring Travel App maar de leverancier verwerkt uw betaling en voert uw reservering uit.

Touring Travel App en haar partners zullen zich niet naar willekeur in reserveringen mengen, maar wij behouden ons het recht voor om een reservering te annuleren of niet te verwerken in bepaalde verzachtende omstandigheden, bijvoorbeeld wanneer een reservering niet langer beschikbaar is of wij reden hebben om aan te nemen dat een reserveringsverzoek bedrieglijk is. Touring Travel App behoudt zich ook het recht voor om uw identiteit te verifiëren om uw reservering te verwerken.

In het onwaarschijnlijke geval dat een reservering beschikbaar is wanneer u deze maakt, maar niet meer beschikbaar is voor het inchecken, is uw enige verhaalsmogelijkheid contact op te nemen met de leverancier om andere regelingen te treffen of uw reservering te annuleren.

Derde leveranciers. Touring Travel App is geen reisagentschap en levert of bezit geen vervoersdiensten of accommodaties. Hoewel Touring Travel App informatie geeft over eigendommen van derde leveranciers en via Touring Travel App en partnersites reserveringen bij bepaalde leveranciers vergemakkelijkt, impliceren, suggereren of vormen deze zaken in geen enkel opzicht een sponsorschap of goedkeuring van Touring Travel App ten opzichte van deze derde leveranciers, noch dat er banden bestaan tussen Touring Travel App en derde leveranciers. Hoewel leden van Touring Travel App bepaalde eigendommen kunnen evalueren en bespreken op basis van hun eigen ervaringen, onderschrijft Touring Travel App de producten of diensten van derde leveranciers niet en beveelt zij ze ook niet aan. U aanvaardt dat Touring Travel App niet verantwoordelijk is voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie die het van derde leveranciers ontvangt en op haar sites of apps toont.

Als u bij een derde leverancier reserveert, gaat u ermee akkoord de verkoopvoorwaarden en de gebruiksvoorwaarden voor de site van de leverancier (de 'Gebruiksvoorwaarden'), het Privacybeleid en andere voorschriften of beleidsregels gerelateerd aan de site of gelegenheid van de leverancier te lezen en als bindend te aanvaarden. Uw interacties met derde leveranciers gebeuren op uw eigen risico. Touring Travel App is niet aansprakelijk voor de handelingen, het verzuim, de nalatigheden, fouten, voorstellingen, garanties, inbreuken of nalatigheid van derde leveranciers, en evenmin voor persoonlijke letsels, overlijden, schade aan eigendom of andere schade of kosten die voortvloeien uit uw interacties met derde leveranciers.

Deze Applicatie kan links bevatten naar sites van leveranciers of andere websites die Touring Travel App niet beheert of controleert. Raadpleeg voor meer informatie de onderstaande sectie 'Links naar sites van derde partijen'.

Vakantiewoningen boeken bij derde leveranciers die op partnersites worden vermeld. Touring Travel App en sommige van haar partners treden op als marktplaatsen waar reizigers vakantiewoningen kunnen huren of huurtransacties kunnen aangaan met eigenaren en beheerders van eigendommen (telkens, een 'Adverteerder'). Als gebruiker bent u verantwoordelijk voor uw gebruik van deze Applicatie, onze partnersites en alle transacties rond de huur van vakantiewoningen met behulp van Touring Travel App en/of vermelde partnersites. Wij bezitten of beheren de vakantiewoningen op deze Applicatie en onze partnersites niet en sluiten er geen overeenkomsten voor af.

Omdat Touring Travel App en haar partners geen partij zijn in huurtransacties tussen reizigers en Adverteerders, is elke gebruiker volledig verantwoordelijk voor elk geschil of elke betwisting in verband met een feitelijke of mogelijke transactie tussen u en een Adverteerder, met inbegrip van de kwaliteit, de toestand, de veiligheid of de wettelijkheid van een vermeld eigendom, de nauwkeurigheid van de inhoud van de vermelding, het vermogen van de Adverteerder om een vakantiewoning te verhuren of uw vermogen om de huur van een vakantiewoning te betalen. U begrijpt en aanvaardt dat u mogelijk een afzonderlijke huurovereenkomst met de Adverteerder zult moeten afsluiten voor u een reservering maakt of een product of dienst koopt, en dat een dergelijke overeenkomst bijkomende beperkingen kan inhouden van uw reservering, product of dienst.

Betalingsvoorwaarden voor de huur van vakantiewoningen

U gaat ermee akkoord een Adverteerder of een partner van Touring Travel App die in opdracht van een Adverteerder handelt de servicevergoeding te betalen voor de huur van een vakantiewoning in overeenstemming met de Gebruiksvoorwaarden op de partnersite. Een partner van Touring Travel App kan optreden als beperkte agent van een Adverteerder, uitsluitend om uw betaling door te geven aan de Adverteerder.

Raadpleeg de Gebruiksvoorwaarden van onze partnersites voor meer informatie over vergoedingen voor de huur van vakantiewoningen, de betaling van een borgsom, de verwerking van betalingen en annuleringen en terugbetalingen. Door via een van onze partnersites een vakantiewoning te huren, erkent en aanvaardt u de Gebruiksvoorwaarden en het Privacybeleid van die site.

REISBESTEMMINGEN

Internationale reizen. Wanneer u bij een derde partij reserveringen voor internationale reizen boekt of met behulp van deze Applicatie internationale reizen plant, bent u verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat u aan alle vereisten voldoet om toegang te krijgen tot het betreffende land en dat uw reisdocumenten, met inbegrip van paspoorten en visa, in orde zijn.

Raadpleeg voor informatie over paspoort- en visumvereisten de ambassade of het consulaat van het land dat u wilt bezoeken. Aangezien de vereisten op elk ogenblik kunnen veranderen, moet u actuele informatie raadplegen voor u boekt en vertrekt. Touring Travel App is niet aansprakelijk voor reizigers die niet op een vlucht of in een land worden toegelaten omdat zij niet de reisdocumenten bezitten die worden geëist door een luchtvaartmaatschappij, een overheid of een land, met inbegrip van landen die de reiziger alleen passeert op weg naar zijn of haar bestemming.

Het is ook uw verantwoordelijkheid uw arts te raadplegen over de huidige aanbevelingen voor inentingen voor u internationaal reist, en ervoor te zorgen dat u aan alle gezondheidsvoorwaarden voor de toegang voldoet en alle medische richtlijnen in verband met uw reis naleeft.

Hoewel de meeste reizen (ook naar internationale bestemmingen) zonder incidenten verlopen, kan aan het reizen naar bepaalde bestemmingen meer risico verbonden zijn dan aan andere bestemmingen. Touring Travel App raadt passagiers dringend aan om kennis te nemen van de verboden, waarschuwingen, aankondigingen en adviezen die door uw lokale overheid, de Europese Unie en het land van uw bestemming worden verstrekt alvorens reizen naar internationale bestemmingen te boeken. DOOR INFORMATIE OVER REIZEN NAAR BEPAALDE INTERNATIONALE BESTEMMINGEN TE VERSCHAFFEN, VERKLAART OF GARANDEERT TOURING TRAVEL APP NIET DAT REIZEN NAAR DERGELIJKE BESTEMMINGEN AAN TE RADEN OF ZONDER RISICO IS, EN TOURING TRAVEL APP IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR SCHADE OF VERLIES VOORTVLOEIEND UIT HET REIZEN NAAR DERGELIJKE BESTEMMINGEN.

AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID

LEES DEZE SECTIE AANDACHTIG DOOR. DEZE SECTIE BEPERKT DE AANSPRAKELIJKHEID VAN TOURING TRAVEL APP JEGENS U VOOR ZAKEN DIE KUNNEN VOORTVLOEIEN UIT UW GEBRUIK VAN DEZE APPLICATIE. ALS U DE VOORWAARDEN IN DEZE SECTIE OF ELDERS IN DE OVEREENKOMST NIET BEGRIJPT, MOET U EEN ADVOCAAT RAADPLEGEN OM DUIDELIJKHEID TE KRIJGEN VOOR U DEZE APPLICATIE RAADPLEEGT OF GEBRUIKT.

DE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN EN DIENSTEN DIE OP DEZE APPLICATIE WORDEN GEPUBLICEERD, KUNNEN ONNAUWKEURIGHEDEN OF FOUTEN BEVATTEN, OOK TEN AANZIEN VAN PRIJSINFORMATIE EN DE BESCHIKBAARHEID VAN RESERVERINGEN. TOURING, HAAR DOCHTERONDERNEMINGEN EN PARTNERS (SAMEN, 'TOURING TRAVEL APP') GEVEN GEEN GARANTIES VOOR DE NAUWKEURIGHEID VAN, EN WIJZEN ELKE AANSPRAKELIJKHEID AF VOOR FOUTEN OF ANDERE ONNAUWKEURIGHEDEN IN VERBAND MET DE INFORMATIE OVER EN BESCHRIJVING VAN HET HOTEL, DE VAKANTIEWONING, DE VLIEGREIS, CRUISE, AUTOREIS OF ELK ANDER REISPRODUCT DAT OP DEZE APPLICATIE WORDT GETOOND (WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE PRIJZEN, BESCHIKBAARHEID, FOTO'S, LIJSTEN VAN VOORZIENINGEN VAN HOTELS OF VAKANTIEWONINGEN, ALGEMENE PRODUCTBESCHRIJVINGEN, BEOORDELINGEN EN WAARDERINGEN, ENZ.). BOVENDIEN BEHOUDT TOURING TRAVEL APP ZICH NADRUKKELIJK HET RECHT VOOR OM EVENTUELE FOUTEN IN INFORMATIE OVER BESCHIKBAARHEID EN PRIJZEN OP ONZE APPLICATIE EN/OF MET BETREKKING TOT MET EEN VERKEERDE PRIJS GEMAAKTE RESERVERINGEN TE CORRIGEREN.

TOURING TRAVEL APP DOET GEEN VERKLARINGEN OVER DE GESCHIKTHEID VAN DE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN EN DIENSTEN OP DEZE APPLICATIE (INHOUD VAN DE SITE), OF ENIG GEDEELTE ERVAN, VOOR OM HET EVEN WELK DOEL, EN DE OPNAME VAN AANBIEDINGEN VAN PRODUCTEN OF DIENSTEN OP DEZE APPLICATIE VORMT GEEN ONDERSCHRIJVING OF AANBEVELING VAN DEZE PRODUCTEN DOOR TOURING TRAVEL APP. AL DERGELIJKE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN EN DIENSTEN WORDEN 'ZOALS ZE ZIJN’ AANGEBODEN, ZONDER GARANTIES VAN WELKE AARD OOK. TOURING TRAVEL APP GEEFT GEEN ENKELE WAARBORG, CONDITIE OF ANDERE VOORWAARDE DAT DEZE APPLICATIE, ZIJN SERVERS OF E-MAIL DIE DOOR TOURING TRAVEL APP WORDT VERZONDEN VRIJ ZIJN VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE ONDERDELEN. TOURING TRAVEL APP DOET HIERBIJ IN DE RUIMSTE MATE DIE DE TOEPASSELIJKE TOELAAT AFSTAND VAN ALLE WAARBORGEN EN CONDITIES MET BETREKKING TOT DEZE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN EN DIENSTEN, INCLUSIEF ALLE IMPLICIETE WAARBORGEN EN CONDITIES OF VOORWAARDEN VAN OM HET EVEN WELKE AARD MET BETREKKING TOT DE VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, STIL-BEZIT EN NIET-OVERTREDING.

TOURING TRAVEL APP WIJST OOK UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES, VERKLARINGEN OF ANDERE VOORWAARDEN AF MET BETREKKING TOT DE NAUWKEURIGHEID OF HET EIGENDOMSKARAKTER VAN DE INHOUD VAN DE SITE.

NIETS IN DEZE OVEREENKOMST ZAL DE AANSPRAKELIJKHEID VAN TOURING TRAVEL APP UITSLUITEN OF BEPERKEN VOOR (I) OVERLIJDEN OF PERSOONLIJKE LETSELS ALS GEVOLG VAN NALATIGHEID; (II) FRAUDE; (III)BEDRIEGLIJKE VALSE VERKLARINGEN;(IV) OPZETTELIJKE INBREUK OF GROVE NALATIGHEID EN (V) ELKE AANSPRAKELIJKHEID DIE VOLGENS DE TOEPASSELIJKE WET NIET MAG WORDEN UITGESLOTEN.

DE DERDE LEVERANCIERS DIE OP DEZE APPLICATIE INFORMATIE VERSTREKKEN OVER HOTELS OF VAKANTIEWONINGEN, REIZEN OF ANDERE DIENSTEN, ZIJN ONAFHANKELIJKE AANNEMERS EN GEEN AGENTEN OF WERKNEMERS VAN TOURING TRAVEL APP. TOURING TRAVEL APP IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR DE HANDELINGEN, FOUTEN, WEGLATINGEN, VOORSTELLINGEN, GARANTIES, SCHENDINGEN OF NALATIGHEID VAN DERGELIJKE LEVERANCIERS OF VOOR PERSOONLIJK LETSEL, OVERLIJDEN, SCHADE AAN EIGENDOMMEN OF ANDERE SCHADE OF ONKOSTEN DIE HIERUIT VOORTVLOEIEN. TOURING TRAVEL APP IS NIET AANSPRAKELIJK EN ZULLEN GEEN RESTITUTIE BETALEN BIJ VERTRAGING, ANNULERING, OVERBOEKEN, STAKINGEN, OVERMACHT OF ANDERE OORZAKEN BUITEN HUN RECHTSTREEKSE INVLOED, EN ZIJN NIET VERANTWOORDELIJK VOOR EXTRA ONKOSTEN, WEGLATINGEN, VERTRAGINGEN, ROUTEWIJZIGINGEN OF HANDELINGEN VAN EEN OVERHEID OF AUTORITEIT.

VOLGENS DE BOVENSTAANDE VOORWAARDEN GEBRUIKT U DEZE APPLICATIE OP EIGEN RISICO. TOURING TRAVEL APP (OF HUN DIRECTEUREN, BESTUURDERS OF PARTNERS) IS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR DIRECTE OF INDIRECTE SCHADE, STRAFSCHADE, INCIDENTELE, BIJZONDERE OF GEVOLGSCHADE OF VERLIEZEN, OF ELK VERLIES VAN INKOMSTEN, BATEN, GOODWILL, GEGEVENS, CONTRACTEN, GEBRUIK VAN GELD, OF VERLIEZEN OF SCHADE DIE VOORTVLOEIEN UIT OF OP ENIGE WIJZE VERBAND HOUDEN MET DE VERSTORING VAN BEDRIJFSACTIVITEITEN VAN OM HET EVEN WELKE AARD DIE VOORTVLOEIT UIT OF OP ENIGE WIJZE VERBAND HOUDT MET UW BEZOEK, WEERGAVE OF GEBRUIK VAN DEZE APPLICATIE OF MET DE VERTRAGING OF HET ONVERMOGEN OM DEZE APPLICATIE TE BEZOEKEN, WEER TE GEVEN OF TE GEBRUIKEN (MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT UW VERTROUWEN OP BEOORDELINGEN EN MENINGEN DIE OP DE APPLICATIE VERSCHIJNEN; COMPUTERVIRUSSEN INFORMATIE, SOFTWARE, GELINKTE SITES, PRODUCTEN EN DIENSTEN DIE VIA DEZE APPLICATIE WORDEN VERKREGEN; OF DIE OP ANDERE WIJZE VOORTVLOEIEN UIT HET BEZOEK, DE WEERGAVE OF HET GEBRUIK VAN DEZE APPLICATIE), HETZIJ OP BASIS VAN EEN THEORIE VAN NALATIGHEID, CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ANDERSZINS, ZELFS INDIEN TOURING TRAVEL APP INGELICHT IS OVER DE MOGELIJKHEID VAN SCHADE.

DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN EN DE BOVENSTAANDE AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID HEBBEN GEEN INVLOED OP VERPLICHTE WETTELIJKE RECHTEN DIE VOLGENS DE TOEPASSELIJK WET NIET MOGEN WORDEN UITGESLOTEN.

SCHADELOOSSTELLING

U gaat ermee akkoord Touring Travel App en zijn partners en hun directeuren, bestuurders, werknemers en agenten te verdedigen tegen en te vrijwaren voor alle claims, processen, eisen, terugwinningen, verliezen, schadevergoedingen, boetes, straffen of andere uitgaven van elke aard, met inbegrip van maar niet beperkt tot redelijke juridische en boekhoudkosten die door derden in rekening worden gebracht wegens:

(i) uw schending van deze Overeenkomst of van de documenten waarnaar hierin wordt verwezen;

(ii) uw overtreding van een wet of van de rechten van een derde partij, of:

(iii) uw gebruik van deze Applicatie.

LINKS NAAR WEBSITES VAN DERDEN

Deze Applicatie kan hyperlinks bevatten naar websites die door andere partijen dan Touring Travel App worden geëxploiteerd. Dergelijke hyperlinks zijn alleen bedoeld als verwijzingen. Wij hebben geen invloed op deze websites en zijn niet verantwoordelijk voor hun inhoud of voor de privacy- en andere praktijken van deze websites. Bovendien dient u voorzorgsmaatregelen te nemen om te garanderen dat links die u volgt of software die u downloadt (hetzij vanaf deze Applicatie, hetzij vanaf andere websites) vrij zijn van onder meer virussen, wormen, Trojaanse paarden, defecten en andere schadelijke zaken. Het feit dat wij hyperlinks naar dergelijke websites opnemen, betekent niet dat wij het materiaal op deze websites onderschrijven of dat wij een relatie hebben met de uitbaters van deze websites. In sommige gevallen kan een site van een derde partij u vragen uw profiel op Touring Travel App te koppelen aan een profiel op een andere site van een derde partij. U bent volstrekt niet verplicht om dat te doen en kunt op elk ogenblik terugkomen op uw beslissing om toe te laten dat deze informatie wordt gekoppeld (bij de derde partij).

SOFTWARE DIE OP DEZE APPLICATIE BESCHIKBAAR IS

Tenzij anders vermeld, wordt het materiaal op Touring Travel App uitsluitend aangeboden om informatie te verstrekken over en promotie te maken voor de diensten, websites, partners en andere producten van Touring Travel App die verkrijgbaar zijn in België, hun territoria, bezittingen en protectoraten. De applicatie Touring Travel App wordt gecontroleerd en uitgebaat door Touring in zijn kantoor in de Wetstraat 44, 1040 Brussel, België. Touring Travel App verklaart niet dat het materiaal op Touring Travel App geschikt is voor of verkrijgbaar is voor gebruik buiten België. Mensen die Touring Travel App buiten België wensen te gebruiken, doen dat op eigen initiatief en zijn verantwoordelijk voor hun naleving van de lokale wetten, indien en voor zover lokale wetten van toepassing zijn. De software van Touring Travel App is onderworpen aan de exportcontroles van België.

Alle software die via Touring Travel App beschikbaar wordt gesteld om te worden gedownload ('Software') is auteursrechtelijk beschermd materiaal van Touring Travel App of partners van Touring Travel App, of is software van geïdentificeerde derde partijen. Voor uw gebruik van dergelijke Software gelden de voorwaarden van de licentieovereenkomst voor eindgebruikers (indien van toepassing) die geleverd wordt bij, of is opgenomen in, de software ('Licentieovereenkomst'). U mag Software die door een Licentieovereenkomst wordt vergezeld of die een Licentieovereenkomst bevat, pas installeren of gebruiken nadat u akkoord bent gegaan met de voorwaarden van de Licentieovereenkomst. Voor Software die op deze applicatie beschikbaar wordt gemaakt om te worden gedownload en die niet door een Licentieovereenkomst wordt vergezeld, verlenen wij aan u, de gebruiker, hierbij een beperkte, persoonlijke, niet-overdraagbare licentie om de Software te gebruiken voor het bekijken en anderszins gebruiken van deze Applicatie volgens deze algemene voorwaarden, en voor geen enkel ander doel.

Let op: alle software, waaronder, maar niet beperkt tot alle HTML-, XML-, Java-codes en Active X-besturingselementen die deze Applicatie bevat, is eigendom van Touring Travel App en/of haar partners en wordt beschermd door auteursrechten en bepalingen uit internationale verdragen. Het reproduceren of opnieuw verspreiden van de Software is uitdrukkelijk verboden en kan leiden tot civiele en strafrechtelijke vervolging. Overtreders zullen met alle rechtsmiddelen worden vervolgd.

ZONDER BEPERKING VAN HET VOORGAANDE GELDT DAT HET KOPIËREN OF REPRODUCEREN VAN DE SOFTWARE NAAR EEN ANDERE SERVER OF LOCATIE VOOR VERDERE REPRODUCTIE OF VERSPREIDING UITDRUKKELIJK VERBODEN IS. EVENTUELE GARANTIES VAN DE SOFTWARE ZIJN AFHANKELIJK VAN DE VOORWAARDEN VAN DE LICENTIEOVEREENKOMST.

VERMELDINGEN AUTEURSRECHT EN HANDELSMERK

Voor alle inhoud van deze Applicatie geldt: ©2016 Touring Travel App. Alle rechten voorbehouden. Touring Travel App is niet verantwoordelijk voor inhoud op websites die door andere partijen dan Touring Travel App worden uitgebaat. TOURING TRAVEL APP, het Touring logo, de scores en alle andere namen van diensten of producten of slagzinnen die op deze Applicatie worden getoond, zijn geregistreerde handelsmerken en/of handelsmerken op grond van het gewoonterecht van Touring Travel App en/of zijn leveranciers of licentiegevers, en mogen niet worden gekopieerd, nagebootst of gebruikt, geheel of gedeeltelijk, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Touring Travel App of de relevante eigenaar van het handelsmerk. Bovendien is de vormgeving van deze Applicatie, met inbegrip van alle paginaheaders, grafische illustraties, knoppictogrammen en scripts, het dienstmerk, handelsmerk en/of de handelsvorm van Touring Travel App en mag ze niet worden gekopieerd, nagebootst of gebruikt, geheel of gedeeltelijk, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Touring Travel App. Alle andere handelsmerken, geregistreerde handelsmerken, productnamen en bedrijfsnamen of logo's die op deze Applicatie worden vermeld, zijn eigendom van de respectieve eigenaren. De verwijzing naar producten, diensten, procedures of andere informatie met handelsnaam, handelsmerk, fabrikant, leveranciers of anderszins, betekent of impliceert niet dat Touring Travel App ze goedkeurt, sponsort of aanbeveelt.

Wijzigingen

Touring Travel App kan deze Algemene Voorwaarden of elk gedeelte ervan van tijd tot tijd wijzigen, aanvullen of verwijderen, naar eigen goeddunken, wanneer het meent dat het om wettelijke, algemeen reglementaire en technische redenen nodig is, of omdat de geleverde diensten of de aard of indeling van de Applicatie gewijzigd zijn. Daarna aanvaardt u deze gewijzigde Algemene Voorwaarden uitdrukkelijk als bindend.

Touring Travel App kan elk aspect van de service van Touring Travel App, met inbegrip van de beschikbaarheid van een functie, database of inhoud, op elk ogenblik wijzigen, opschorten of stopzetten. Touring Travel App kan ook beperkingen opleggen aan bepaalde functies en diensten, of uw toegang tot het geheel of een gedeelte van de Applicatie en andere websites van Touring Travel App beperken, zonder kennisgeving of aansprakelijkheid, om technische of veiligheidsredenen, om ongeoorloofde toegang, het verlies of de vernietiging van gegevens te voorkomen of wanneer wij naar eigen goeddunken menen dat u een bepaling van deze Algemene Voorwaarden of van een wet of reglement overtreedt en het nodig is dat wij de levering van een dienst stopzetten.

UW BLIJVENDE GEBRUIK VAN TOURING TRAVEL APP, NU OF NA DE PUBLICATIE VAN EEN KENNISGEVING OVER WIJZIGINGEN, BETEKENT DAT U DE WIJZIGINGEN AANVAARDT.

JURISDICTIE EN TOEPASSELIJK RECHT

Deze Applicatie wordt uitgebaat door een Belgische entiteit en deze Overeenkomst valt onder de Belgische wetten. U aanvaardt hierbij de exclusieve jurisdictie en de gerechtshoven in België, en de billijkheid en de geschiktheid van procedures in deze rechtbanken voor alle geschillen die uit of in verband met uw gebruik van deze Applicatie ontstaan. U aanvaardt dat alle eisen die u tegen Touring Travel App zou hebben als gevolg van of in verband met deze Applicatie, moeten worden gehoord en beoordeeld door een bevoegde Belgische rechtbank. Het gebruik van deze Applicatie is niet toegestaan in een rechtsgebied dat geen volledige geldigheid geeft aan al deze algemene voorwaarden, met inbegrip van maar niet beperkt tot deze paragraaf. Het voorgaande is niet van toepassing indien een toepasselijke wet van uw land van verblijf de toepassing eist van een andere wet en/of rechtsgebied en dit niet contractueel kan worden uitgesloten.

VALUTA-OMREKENMACHINE

Wisselkoersen zijn gebaseerd op diverse publiek beschikbare bronnen en dienen uitsluitend als richtlijnen te worden gebruikt. De koersen zijn niet als accuraat geverifieerd en de daadwerkelijke koersen kunnen variëren. De wisselkoersen worden mogelijk niet elke dag bijgewerkt. Touring Travel App en/of zijn partners menen dat de door toepassing verstrekte informatie accuraat is, maar geven geen waarborgen of garanties voor haar nauwkeurigheid. Als deze informatie voor financiële doeleinden wordt gebruikt, adviseren we u om een ter zake deskundige te raadplegen om de nauwkeurigheid van de wisselkoersen te verifiëren. Wij geven geen toestemming voor het gebruik van deze informatie voor een ander dan persoonlijk doel. Het wederverkopen, verder verspreiden en gebruik van deze informatie voor commerciële doeleinden is uitdrukkelijk verboden.

BIJKOMENDE MOBIELE LICENTIES

Delen van de mobiele software van Touring Travel App kunnen auteursrechtelijk beschermd materiaal gebruiken. Touring Travel App erkent dit gebruik. Bovendien gelden voor het gebruik van bepaalde mobiele toepassingen van Touring Travel App specifieke voorwaarden. Bezoek de pagina Mobiele licenties voor specifieke kennisgevingen voor de mobiele toepassingen van Touring Travel App.

ALGEMENE BEPALINGEN

U aanvaardt dat als gevolg van deze overeenkomst of het gebruik van deze Applicatie geen joint venture, vennootschap of arbeidsbetrekking bestaat tussen u en de Touring Travel App en/of partners.

Onze uitvoering van deze Overeenkomst is onderworpen aan de bestaande wetten en juridische processen en niets in deze Overeenkomst doet afbreuk aan ons recht om ons te houden aan verzoeken of eisen van het gerecht of van de overheid of aan andere wettelijke eisen met betrekking tot uw gebruik van deze Applicatie of informatie die door ons wordt verzameld met betrekking tot dergelijk gebruik. Voor zover de toepasselijke wet het toelaat, aanvaardt u dat u elke claim of handelingsgrond die voortvloeit uit of verband houdt met uw gebruik van deze applicatie zult inbrengen binnen twee (2) jaar vanaf de datum waarop een dergelijke claim of grond is ontstaan, en dat u in het andere geval onherroepelijk afstand doet van de claim of handelingsgrond.

Indien zou worden vastgesteld dat een deel van deze overeenkomst ongeldig of niet afdwingbaar is volgens de toepasselijke wet, met inbegrip van maar niet beperkt tot de bovenvermelde afwijzingen en beperkingen van aansprakelijkheid, zal ervan worden uitgegaan dat de ongeldige of niet afdwingbare bepaling wordt vervangen door een geldige, afdwingbare bepaling die de geest van de oorspronkelijke bepaling en de rest van de Overeenkomst zo dicht mogelijk benadert, en zullen de andere bepalingen van de Overeenkomst geldig blijven.

Deze Overeenkomst (samen met andere algemene voorwaarden waar ze naar verwijst) vormt de volledige overeenkomst tussen u en Touring Travel App met betrekking tot deze Applicatie en vervangt alle eerdere of gelijktijdige berichten en voorstellen, hetzij elektronisch, mondeling of schriftelijk, tussen de klant en Touring Travel App met betrekking tot deze Applicatie. Een gedrukte versie van deze Overeenkomst en alle mededelingen die in elektronische vorm worden verstrekt, zijn toelaatbaar in juridische of administratieve procedures die gebaseerd zijn op of verband houden met deze Overeenkomst, in dezelfde mate en volgens dezelfde voorwaarden als andere bedrijfsdocumenten en bestanden die oorspronkelijk in schriftelijke vorm zijn aangemaakt en bijgehouden.

Deze Algemene Voorwaarden zijn beschikbaar in de taal van de Applicatie. De specifieke Algemene Voorwaarden waarmee u verklaart akkoord te gaan, worden niet individueel door Touring Travel App bewaard.

Het is mogelijk dat de Applicatie niet altijd periodiek of regelmatig wordt geüpdatet, zodat de Applicatie niet moet worden geregistreerd als redactioneel product volgens enige toepasselijke wet.

Fictieve namen van bedrijven, producten, personen, figuren en/of gegevens die op deze Applicatie worden genoemd, zijn niet bedoeld als verwijzingen naar bestaande personen, bedrijven, producten of gebeurtenissen.

Rechten die hierin niet nadrukkelijk zijn verleend, zijn voorbehouden.